ནང་བསྐྱོད

ཁྱོད་རའི་བརའུ་ཟར་ནང་ ཀུ་ཀིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ། ཁྱོད་རའི་བརའུ་ཟར་ནང་ ཀུ་ཀིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ། གིས་ གྲོགས་རམ་
སློབ་ཚན་ལ་ལོ་གཅིག་གིས་ཡང་ཅིན་མགྱོནམ་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་བཅུག་འོང་།

ནཱ་ལུ་ ཁྱོད་འགོ་དང་པ་ཨིན་ན?

ས་ཁོངས་འདི་ནང་་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་འཛུལ་ཐོ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ།