ចូល

ត្រូវតែបើកខូគី នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ជំនួយអំពី ត្រូវតែបើកខូគី នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក
វគ្គសិក្សាមួយចំនួនអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលដំណើរការជាភ្ញៀវ

តើអ្នកមកទីនេះជាលើកដំបូងឬ ?

សួស្ដី ! ដើម្បីអាចចូលដំណើរការវគ្គសិក្សាបានពេញលេញបាន
អ្នកត្រូវចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បីបង្កើតគណនីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនអ្នក
នៅលើតំបន់បណ្ដាញនេះ ។ វគ្គសិក្សានីមួយៗក៏អាចមាន
"កូនសោចុះឈ្មោះ" របស់វាផងដែរ ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកមិនទាន់
ត្រូវការវានៅឡើយទេ ។ សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម
ដើម្បីបង្កើតគណនីថ្មី ៖
  1. បំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក នៅក្នុងសំណុំបែបបទ គណនីថ្មី
  2. សារមួយនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ។
  3. អានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយចុចលើតំណបណ្ដាញ នៅក្នុងអ៊ីមែលនោះ ។
  4. គណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានអះអាង ហើយអ្នកនឹងអាចចូលបាន ។
  5. ឥឡូវ ជ្រើសវគ្គសិក្សាដែលអ្នកចង់ចូលរួម ។
  6. ប្រសិនបើវាទាមទារ "កូនសោចុះឈ្មោះ" សូមប្រើកូនសោដែលគ្រូរបស់អ្នកឲ្យ ។ អ្នកនឹងត្រូវបាន "ចុះឈ្មោះ" នៅក្នុងវគ្គសិក្សាហើយ ។
  7. ឥឡូវ អ្នកអាចចូលដំណើរការវគ្គសិក្សាដោយពេញលេញបាន ។ ចាប់ពីពេលនេះទៅ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (នៅក្នុងសំណុំបែបបទលើទំព័រនេះ) ដើម្បីចូល និងចូលដំណើរការវគ្គសិក្សាណាមួយដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ ។