Энэхүү маягтын бөглөх шаардлагатай талбарыг тэмдэглэсэн болно .