இப்படிவத்திலே ஆகக் குறியிடப்பட்டவை அத்தியாவசியமானவை.